• Menu

Waar werk je aan?

Door leerlingen vanuit verschillende perspectieven naar erfgoed te laten kijken, ontwikkelen ze hun empathisch vermogen en leren ze om genuanceerder te denken. Je stimuleert kinderen te bedenken, te verwoorden en te voelen wat zijzelf en andere mensen van erfgoed vinden. Op deze manier ervaren leerlingen dat hun stem ertoe doet en dat ze actief (mee) kunnen doen aan betekenisgeving. 

Door deze aanpak valt erfgoedwijsheid niet alleen onder cultuureducatie, maar sluit het ook goed aan bij doelen van Burgerschap, Taalonderwijs, Vreemdzame school en meer. 

Didactisch kader

Veelal wordt erfgoed nog op school nog als een vaststaand gegeven benaderd: “Dit stadhuis is een belangrijk gebouw. Het stamt uit de Gouden Eeuw!!”. Erfgoed wordt dan vooral gekoppeld aan geschiedenisonderwijs en wordt daarbij opgevat als iets uit het verleden, dat voorbij is.
Maar erfgoed gaat juist over dat wij als mens onze omgeving maken, vormgeven en ‘doorgeven aan volgende generaties’.
Erfgoed kun je daardoor inzetten voor onderzoek naar de verschillende waarderingen in het heden en wat verschillende mensen of groepen ervan vinden. Kritisch nadenken over het concept erfgoed, de verschillende perspectieven en de zogenaamde ‘erfgoedvormers’ (zij die erfgoed maken) bekijken is nog vrij nieuw, maar het is een krachtig onderwijsconcept. Kinderen zijn tenslotte de erfgoedmakers van de toekomst.

Welke vakken?

Burgerschap
Het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die kinderen in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische samenleving. 
Taal
Ondermeer informatie verwerven en verwerken, je mening vormen en je uitdrukken, uitleg geven en dialoog voeren.
Vreedzame school en kanjertraining
Leren van vaardigheden en een houding om op een goede, respectvolle en veilige manier met elkaar om te gaan en met elkaar van gedachten te wisselen. Daar hoort bij dat je empathie kunt opbrengen voor een ander.
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Mens en samenleving waaronder zorg te dragen voor de gezondheid van henzelf en anderen; redzaam te gedragen in sociaal opzicht; leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
Kunstzinnige oriëntatie
Gevoelens en ervaringen uit te drukken en te communiceren; reflecteren op jezelf en op de ander; waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Theoretisch kader

De term Erfgoedwijsheid is geïntroduceerd door Hester Dibbits (bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Onderwijs aan de Erasmus Universiteit en lector Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie) en Marlous Willemsen (directeur van Imagine IC en onderzoeker aan de Reinwardt Academie). Samen met een team van professionals zochten zij naar een praktische methode om de betekenisverschuivingen in interacties rond erfgoed in een educatieve setting inzichtelijk te maken. Oftewel, zij onderzochten of kinderen anders over erfgoed gaan nadenken als ze met andere meningen of informatie geconfronteerd worden. Voor meer informatie kun je naar de website emotienetwerken van de Reinwardt Academie.